Puiduklastri arendamine 2020 – 2023

Projekti nimi: Võru maakonna PATEE programm aastateks 2019–2023, tegevus “Puiduklastri arendamine”

Periood: 01.01.2020 -31.08.2023

Maksumus (Puiduklastri arendamine): Kogumaksumus on 130 465 eurot, sh toetuse summa on 109 592 eurot ja omafinantseeringu summa on 20 873 eurot

Rahastaja, toetusprogramm ja meede: EL Regionaalarengu Fond, Rahandusministeerium, rakendusüksus RTK, meede Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks meede 5.4.2 – Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2019-2023

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks on ettevõtjate arengu toetamine, võrgustike sisese ja vahelise koostöö arendamine, tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse ning noorte ettevõtlikkuse kasv. Projekti eesmärke aitab saavutada maakonna eripära ja tugevuste ärakasutamine ning võrgustike ja tegevuste koostoimest tekkiv sünergia. Võru maakonna eripäraks ja tugevuseks on suur puidusektori osatähtsus, erinevatele kultuuriruumidele ja looduskeskkonnale tuginev turismisektor ning kohaliku toidu tuntud kaubamärk UMA MEKK. Seetõttu on projekti alamsuundadeks valitud turismi-, toiduvõrgustiku ja puiduklastri arendamise ja noorte ettevõtlikkuse toetamise.

Võru maakonna eripäraks on suur puidusektori osatähtsus, kultuuriruumidele ja looduskeskkonnale tuginev turismiettevõtlus ning kohaliku toidu tuntud kaubamärk UMA MEKK.

Projekti tegevused toetavad ettevõtjate arengut, võrgustike koostööd, ettevõtlusaktiivsust, tööhõivet, lisandväärtuse kasvu ning noorte ettevõtlikkust.

Projekti tulemusena on suurenenud ettevõtlikkus, juurde on tekkinud kõrgema palgaga töökohti, maakonna kuvand on muutunud paremaks ning maakonda soovitakse tulla elama ja tööle.

Puiduklastri arendamine

Tegevused ja oodatav tulemus:
Puiduklastri arendamise eesmärgiks on puiduklastri liikmete ja tegevustesse kaasatud ettevõtete konkurentsivõime tõstmine läbi suuremat lisandväärtust loovate töötajate arvu kasvu. Selleks on vajalik süsteemne koostöö mh turunduse ja tootearenduse osas. Sektor on valitud piirkonna nn nutika spetsialiseerumise võtmevaldkonnaks.
Tulemuseks on: kasvanud on puiduklastri liikmete konkurentsivõime, tõusnud on suuremat lisandväärtust loovate ettevõtete arv, suurenenud on klastri liikmete arv, toimub ühine arendus- ja turundustegevus ning noorte kaasamine.

Taotleja ja partnerid: Taotleja: Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus, partner MTÜ Kagu-Eesti puiduklaster

Projektijuht: SA Võrumaa Arenduskeskus arendusnõunik Aivar Nigol, Kagu-Eesti puiduklastri koordinaator Hille Lillemägi

Vaata PATEE projekti raames tehtud tegevusi ja tulevikuplaane